/

Dziecko w rozwodzie – warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców w kryzysie rozstania – Edycja 43 i 44, luty/marzec 2024

04/05 2024

DWR edycja 45
wtorki: 09.04 do 07.05.2024
16.30 do 20.30


DWR edycja 46
czwartki: 18.04 do 23.05.2024
16.30 do 20.30

5 spotkań

DWR 45 09.04 do 07.05. 2024

DWR 46 od 18.04 do 23.05.2024

Koszt

890 zł
(200 zł bezzwrotna opłata rekrutacyjna przy zapisie)


W roku 2024 mamy dotację na 5 edycji DWR 43-47

Brzozowa 15a

Siedziba Stowarzyszenia w Gdańsku, Wrzeszczu, Brzozowa 15a


(wejście do Biura Stowarzyszenia oraz do gabinetów na umówione wcześniej spotkania od podwórka za barem Yatta Sushi).


Wejście do sali szkoleniowej od ul. Dmowskiego naprzeciwko Szkoły Muzycznej

Zasady rekrutacji

 • Na warsztatach „Dziecko w rozwodzie” nie łączymy skonfliktowanych rodziców w jednej grupie. Obowiązuje zasada pierwszeństwa zgłoszenia (formularz + zaliczka) w przypadku par/byłych par.
 • Zaświadczenia o ukończeniu warsztatów na potrzeby postępowań sądowych otrzymają tylko osoby ze wszystkimi obecnościami.
 • Nie wystawiamy zaświadczeń o odbyciu pojedynczych modułów.
 • Na listę uczestników wpisujemy tylko osoby, które razem z formularzem prześlą potwierdzenie wpłaty zaliczki w wysokości 200 zł
 • Prosimy o sprawdzenie kalendarzy i przemyślane decyzje, bo zaliczka jest bezzwrotna
 • Przelewu na kwotę 200 zł z dopiskiem DWR nr…..+ imię  nazwisko uczestnika prosimy dokonywać na nr konta  Pelikana : 34 2530 0008 2049 1068 5478 0001
 • Zaliczka zostanie zwrócona tylko w przypadku odwołania bądź zmiany terminów przez organizatora, bądź w sytuacji, kiedy jako pierwsze zgłosiło się drugie z rodziców

Program warsztatów „Dziecko w rozwodzie”

I Moduł - Więzi. Strata. Poczucie własnej wartości - 4 h

 • Jak budują się więzi emocjonalne i ich znaczenie w rozwoju dziecka.
 • Zagrożenia w relacjach pomiędzy członkami rodziny w kryzysie, (separacja, przynależność, lojalność).
 • Etapy przeżywania straty. Zachowania, emocje.
 • Wspieranie dzieci w kolejnych etapach żalu po stracie (rozumienie przyczyn kryzysu,
  obecnej sytuacji i przyszłości).
 • Jak pomagać dzieciom rozwijać poczucie własnej wartości w czasie kryzysu w rodzinie
  (rozumienie i zaspakajanie potrzeb).

II Moduł - Z gabinetu terapeuty cz. I (drogowskaz rozwodowy) - 4 h

To spotkanie z psychologiem, który na co dzień pracuje z rodzinami wspomagając je w poszczególnych etapach rozwodu uwzględniając perspektywę rozstających się rodziców i dziecka, które jest pomijane lub nadmiernie angażowane w sprawy dorosłych.

 • Czym dla dziecka jest rozwód/rozstanie rodziców.
 • Jak powiedzieć o tym dziecku.
 • Jak zadbać o potrzeby dziecka.
 • Jak dziecko widzi, czuje, rozumie to, co się wokół niego dzieje.
 • Co jest adekwatne, a co nieadekwatne w zachowaniu dziecka. Jak i kiedy reagować.

Formularz rekrutacyjny

Napisz do nas, aby dowiedzieć się o miejsca w danej edycji, w odpowiedzi otrzymasz niezbędne dokumenty i informacje o bieżącej rekrutacji

III Moduł - Z gabinetu terapeuty cz. II (drogowskaz rozwodowy) - 4 h

Co mówić i co robić żeby nie krzywdzić dziecka.

 • Dlaczego dorosłym trudno zrozumieć świat dziecka.
 • Krótko i długofalowe skutki rozstania rodziców. Jak rozwód przekłada się na dorosłe życie dziecka.

IV Moduł - Z gabinetu coacha.
Zadbaj o siebie - 4 h

Proponowane zajęcia są interaktywnym procesem rozwoju osobistego, który pomaga w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Uczestnicy ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności. Proces nastawiony jest na planowanie przyszłości, korzystanie z zasobów i naturalnych umiejętności.

V Moduł - Z gabinetu mediatora.

Spotkanie z mediatorem, który porusza zagadnienia zaburzeń percepcji spowodowanych
emocjami, strategiach działania w obliczu konfliktu, przedstawia zasady i zalety mediacji,
istotę rodzicielskiego planu wychowawczego i przybliża zasady szukania i osiągania
porozumienia.

* dane o wieku są gromadzone dla celów sprawozdawczych, Stowarzyszenie Pelikan zobowiązuje się do zachowania poufności i nieujawniania danych z formularza osobom trzecim
ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, iż przed wyrażeniem poniższych zgód zapoznałam/-em się z Klauzulą Informacyjną Stowarzyszenia Pelikan i niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach zgłoszeniowych, przez Stowarzyszenie Pelikan - z siedzibą w Gdańsku, ul. Brzozowa 15A, 80-243 Gdańsk, wpisane do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000008800 – Administratora Danych Osobowych, w celu:

1. wykorzystania podanych przeze mnie dobrowolnie danych osobowych w celu realizacji mojego zgłoszenia na warsztaty organizowane przez Stowarzyszenie Pelikan w ramach projektu ”Dziecko w rozwodzie. Dostrzec. Zrozumieć. Wesprzeć”, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Zgoda jest obowiązkowa, a jej niewyrażenie wiąże się z niemożliwością wzięcia udziału w warsztatach.
2. przesyłania mi środkami komunikacji elektronicznej informacji handlowej na podany przeze mnie adres poczty e-mail dotyczących warsztatów i wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Pelikan. Informacja handlowa – oznacza informacje mające na celu promowanie, bezpośrednio lub pośrednio usług realizowanych przez Stowarzyszenie Pelikan lub wizerunku Stowarzyszenia Pelikan
2. przesyłania mi środkami komunikacji elektronicznej informacji handlowej na podany przeze mnie adres poczty e-mail dotyczących warsztatów i wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Pelikan. Informacja handlowa – oznacza informacje mające na celu promowanie, bezpośrednio lub pośrednio usług realizowanych przez Stowarzyszenie Pelikan lub wizerunku Stowarzyszenia Pelikan
KLAUZULA INFORMACYJNA

w oparciu o art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO)

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH: Stowarzyszenie Pelikan – z siedzibą w Gdańsku, ul. Brzozowa 15a, 80-243 Gdańsk, NIP: 584-24-11-605, KRS: 0000008800

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych (jako osoby, której dane osobowe są przetwarzane) należy kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail: kontakt@pelikan.org.pl lub drogą listu zwykłego na adres siedziby Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia Pani/Pana zgłoszenia na warsztaty organizowane przez Stowarzyszenie Pelikan z Pani/Pana udziałem na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) oraz na podstawie art. 9 ust. 2 pkt a)RODO oraz w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego Stowarzyszenia Pelikan na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO. Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją warsztatów będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia realizacji warsztatów, a następnie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego), natomiast będą udostępniane innym odbiorcom uprawionym do rozliczania i kontroli działalności Stowarzyszenia Pelikan z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, podmiotom dofinansowującym projekty przez Stowarzyszenie Pelikan (o ile zgłoszenie dotyczy takiego projektu), podmiotom świadczącym obsługę prawną Stowarzyszenia, firmie hostingowej dostarczającej usługi poczty elektronicznej na rzecz Stowarzyszenia, operatorom telekomunikacyjnym świadczącym usługi teleinformatyczne na rzecz Administratora Danych Osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w wypadku jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz narusza przepisy RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem przyjęcia zgłoszenia Pani/Pana na warsztaty i realizacji ich przez Stowarzyszenie Pelikan z Pani/Pana udziałem. W tej sytuacji jest Pani /Pan zobowiązana/y do podania danych osobowych Pani/Pana, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w warsztatach.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć drogą poczty elektronicznej na adres mailowy: kontakt@pelikan.org.pl lub drogą poczty tradycyjnej, w formie pisemnej na adres siedziby Stowarzyszenia Pelikan.


Dodaj tu swój tekst nagłówka

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

enkel

Furniture for life

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo